Warszawa, dnia 10 września 2007r.

 

UCHWAŁA NR

RADY SZKOŁY Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego

w Warszawie

 

W SPRAWIE  SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU WYBORÓW DO RADY RODZICÓW

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 542)

§1

 

1. Wybory do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie odbędą się podczas pierwszego zebrania na początku roku szkolnego z rodzicami, nie później niż do dnia 31.10.2007 roku.

 2.  W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w głosowaniu tajnym.

3. Wybory Rady Rodziców odbywają się poprzez:

- wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania komisji regulaminowej,

- ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,

- w skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady klasowej oraz rady rodziców szkoły,

- przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą:

a)jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, kandydatów nie może być mniej niż miejsc,

b) rodzic kilkorga dzieci będących uczniami szkoły kandyduje tylko w jednej z klas, do której uczęszczają jego dzieci,

b) głoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie,

c) głosowanie jest tajne, każdy z wyborców otrzymuje czystą kartkę, na której wpisuje osobę/osoby wybraną przez siebie spośród kandydatów,

- głosowanie,

- komisja skrutacyjna oblicza głosy, osoby, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów zostają członkami rady klasowej,

- osoba, która uzyskała największą liczbę ważnych głosów zostaje członkiem Rady Rodziców szkoły, przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie,

-ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji wyborczej, - spisanie protokołu przez komisję skrutacyjną.

 

4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

§2

 

Dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły lub placówki wykonują zadania rady rodziców do czasu wyboru nowych rad rodziców, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2007 r.

 

§3

 

Nowowybrana rada rodziców uchwala regulaminy swojej działalności w którym określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli tych rad do rady rodziców.

§4

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się przewodniczącemu dotychczasowej rady szkoły lub jego zastępcy.