REGULAMIN DZIAŁANIA

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 60

IM. POWSTANIA LISTOPADOWEGO

w WARSZAWIE

 

 

       Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991r. z późniejszymi zmianami oraz statutu szkoły z dnia 28 sierpnia 2007r.  wprowadza się uchwałą Rady Rodziców z dnia 17 września 2007r. niniejszy Regulamin.

 
Rozdział I

Nazwa reprezentacji rodziców

§ 1.

 

 

Ustala się nazwę reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie, ul. Zbaraska 3

.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

 

§ 2.

 

1.     Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

 

2.     Głównym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

 

3.     Zadaniem rady rodziców jest:

 

o      pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

o      gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

o      zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:

o      zapoznanie z zasadami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,

 

o      udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

 

o      udostępnienie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

o      wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły;

o      określenie struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców.

 

 

Rozdział III

 

Organizacja działania ogółu rodziców i rady rodziców

 

§ 3.

 

1.     Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne rady rodziców. Jest ono zwoływane nie rzadziej niż raz w roku oraz przed wyłonieniem rady w danej placówce.

 

2.     Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

 

 

3.     Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców”, składającą się z 3-4 osób, tak aby można było wybrać przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

 

4.     Radę rodziców szkoły tworzy po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnym głosowaniu.

 

 

5.     Plenarne zebranie rady rodziców szkoły wybiera spośród siebie prezydium oraz komisję rewizyjną, jako organ kontrolny rady rodziców.

 

Prezydium rady rodziców składa się z 4 członków, tak aby można było wybrać przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika. Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

 

6.     Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Co najmniej jeden członek komisji powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

 

7.     Prezydium rady rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków rady rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) do wykonania określonych zadań.

 

 

§ 4.

 

Kadencja rady rodziców i jej organów trwa 2 lata, od dnia wyboru we wrześniu do 30 września ostatniego roku kadencji.

 

 

§ 5.

 

Członkowie klasowych rad rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad zostają zastąpieni przez członków klasowych rad rodziców z klas nowo zorganizowanych.

 

 

Rozdział IV

 

 

Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne

 

§ 6.

 

1.     Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

 

2.     Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

 

 

3.     Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców szkoły. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz rady rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

 

 

Rozdział V

 

Wybory do organów rady rodziców

 

§ 7.

 

1.     Wybory do rady rodziców, prezydium rady rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

 

2.     Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

 

 

3.     Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

 

4.     Przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie.

 

 

5.     Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

 

6.     Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego rady rodziców:

o      wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, takich jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków, komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne,

o      sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu organowi,

o      informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

o      ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,

o      plenarna dyskusja programowa,

o      uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności rady rodziców w następnej kadencji,

o      wybory nowych organów rady rodziców:

-         ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,

-         przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,

-         głosowanie,

-         ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji wyborczej.

o      Wolne głosy i wnioski.

 

§ 8.

 

Inne posiedzenia plenarne rady rodziców przyjmują taki sam porządek obrad, jak w

§ 7. z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawowanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne.

 

 

 

Rozdział VI

 

Ramowy plan pracy rodziców i jej organów

 

§ 9.

 

1.     Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

 

2.     Zebranie plenarne rady rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców z co najmniej 2 klas na wniosek dyrektora szkoły i rady pedagogicznej złożony do prezydium rady.

 

 

§ 10.

 

1.     Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na semestr. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby.

 

2.     Posiedzenia prezydium rady rodziców są protokołowane w protokolarzu rady rodziców, za który odpowiada sekretarz prezydium.

 

 

§ 11.

Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami rady rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium rady rodziców oraz rady rodziców klasy.

            Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium rady rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

 

§ 12.

 

Formy i częstotliwość działania innych struktur podejmujących w ramach rady rodziców, komisje problemowe, zespoły robocze, wynikają z potrzeb związanych z realizacją zadań, jakich się te zespoły podjęły.

 

§ 13.

 

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców lub wychowawcy klasy.

 

 

 

 Rozdział VII

 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców

 

 

§ 14.

 

Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

-         ze składek rodziców,

-         z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady,

-         z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły.

 

§ 15.

 

1.      Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki dla całej szkoły przedstawia prezydium rady rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

 

2.      Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada klasowa rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Klasowa rada rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy.

 

 

§ 16.

1.     Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków rady rodziców na rok szkolny...” zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium rady rodziców.

 

2.     Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z „Ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców”.

 

 

 

Rozdział VIII

 

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych rady rodziców

 

§ 17.

 

1.     Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy rady rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – zatrudnia się fachową siłę księgową.Płacę księgowego ustala i umowę – zlecenie zawiera prezydium rady rodziców. Prezydium opracowuje także zakres czynności i odpowiedzialności księgowego.

 

2.     Do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego prezydium wyznacza skarbnika rady rodziców.

 

3.     Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

 

 

4.     Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

 

Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe

 

§ 18.

 

1.     W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły rada rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

 

2.     Rada rodziców poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w § 2, pkt. 3. niniejszego regulaminu.

 

 

3.     W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną szkoły, prezydium rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy, zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów między organami szkoły, ustaloną w statucie szkoły.

 

§ 19.

 

Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdz. IV tego regulaminu.

 

§ 20.

 

Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie, ul. Zbaraska 3, a także pieczęcią do operacji finansowych, taką jak poprzednio, ale z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego.

 

§ 21.

Zmian w regulaminie dokonuje się na wniosek członka/członków Rady Rodziców w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

 

 

 

 

 

………………………………………….                             ……………………………………

miejscowość, data                                                                                                podpis przewodniczącego Rady Rodziców