PROGRAM    WYCHOWAWCZY

 

 

 

Szkoły  Podstawowej nr 60

Im. Powstania Listopadowego

w Warszawie

 

„ Szkoła bliżej ucznia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 60 w Warszawie został uchwalony na posiedzeniu Rady Rodziców dn. 24 września 2007r. oraz przedstawiony Radzie Pedagogicznej dnia 28 wrzesnia 2007r. i zaopiniowany pozytywnie, w drodze głosowania jawnego jednogłośnie.

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 

 

Str.                                                                                                                                          

 

Wstęp  ………………………………………………………………………..    3

Misja szkoły ………………………………………………………………….   4

Model absolwenta  …………………………………………………………..    4

Cel główny  …………………………………………………………………..    5

Zadania i cele szczegółowe ………………………………………………….    5

Formy i sposoby realizacji celów wychowawczych  ………….....................   7

Powinności wychowawców klasowych  ……………………………………..  8

Główne powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych

 zajęć edukacyjnych   ………………………………………………………..   9

Zasady współpracy wychowawców z rodzicami  ………………………….  13

Współpraca ze społecznością lokalną  ……………………………………..  13

Cele wychowawcze Szkolnego Samorządu Uczniowskiego  ……………… 14

Uroczystości, zwyczaje i obyczaje szkolne  ………………………………... 14

Ewaluacja  …………………………………………………………………...  15

 

 

 

 

 

„ Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem

 prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna”

T. Gadacz

 

WSTĘP

 

            Wychowanie – jest uczeniem się szczególnego rodzaju – uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, także odkrywaniem swoich zdolności, możliwości, mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest więc budowaniem człowieczeństwa.

            Program wychowawczy szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Został on oparty na wnioskach płynących z „Raportu mierzenia jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2007/2008”. Treści programu pozostają w zgodności z:

- Konstytucją RP ( art. 48, 53, 70, 72 )

- Konkordatem ( art. 12 )

- Konwencją Praw Dziecka ( z dn. 20.11.1989 )

- Ustawą o systemie oświaty ( z dn. 7.09.1991 art. 1, 2, 3; w ramach nowelizacji

  z dn. 25.07.1998 art. 60 )

- Kartą Nauczyciela ( art. 60 )

- Programem Polityki Parorodzinnej Państwa ( rozdział  V )

- Statutem Szkoły

            Podstawą prawną niniejszego programu są Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 1999r. Nr 41, poz.414 z późn. zmianami) z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 1999r. Nr 41, poz.414 z nóź. zmianami).

            Na terenie szkoły w ramach pracy wychowawczej mogą zostać wprowadzone w zależności od aktualnych potrzeb tematyczne lub okresowe programy wychowawcze.

            Podstawą pracy wychowawcy klasowego są klasowe plany pracy wychowawczej, w których zawarte treści są ściśle powiązane z Programem Wychowawczym Szkoły, jak również uwzględniają działania ujęte w Szkolnym Programie Profilaktyki. Praca wychowawcza w szkole obejmuje również udział uczniów w obchodach rocznic, wydarzeń patriotyczno-

religijnych oraz w uroczystościach szkolnych.

Program Wychowawczy „ Szkoła bliżej ucznia” w Szkole Podstawowej nr 60 w Warszawie jest otwarty i będzie modyfikowany w trakcie realizacji.

            Program ten ulega okresowej ewaluacji oraz monitorowaniu.

 

 

MISJA  SZKOŁY

 

            Misją Szkoły Podstawowej nr 60 jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery, praca wokół przesłania  „uczymy się dla życia na miarę możliwości każdego ucznia”. Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania – uczenia się oparty jest na zasadzie partnerstwa. Osiągamy go poprzez stosowanie aktywnych metod pracy w procesie nauczania.

 

 

MODEL ABSOLWENTA

 

            Naszą szkołę opuszczają absolwenci, którzy:

Ø      potrafią samodzielnie uczyć się,

Ø      są dobrze przygotowani do uczenia się na wyższym etapie kształcenia,

Ø      potrafią samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy,

Ø      znają swoje słabe i  mocne strony,

Ø      potrafią samodzielnie wykonywać przydzielone im zadania na miarę swoich możliwości, czasami jeszcze przy pomocy kolegów czy nauczycieli,

Ø      znają najważniejsze zasady komunikowania się,

Ø      znają podstawowe normy współżycia w grupie rówieśniczej,

Ø      umieją ocenić i wartościować zachowania własne i innych,

Ø      dbają o zdrowie własne i innych.

 

CEL GŁÓWNY

 

            Wszechstronny rozwój osobowy uczniów t.j. ich sfery intelektualnej, psychicznej, społecznej, fizycznej, moralnej i duchowej oraz przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym.

 

Treści wychowawcze skupione są wokół następujących haseł:

W klasach I – III

Ø      wdrażanie do tworzenia wspólnoty klasowej i szkolnej,

Ø      wspieranie rozwoju ucznia,

Ø      zachęcanie do udziału w życiu publicznym szkoły, regionu, kraju,

Ø      promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia.

W klasach IV –VI

Ø      rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności,

Ø      kształcenie umiejętności uczenia się,

Ø      rozwijanie poczucia solidarności i pomaganie sobie nawzajem.

 

ZADANIA I CELE SZCZEGÓŁOWE            

 

Ø      rozwijanie umiejętności komunikacji,

Ø      zapoznanie z podstawowymi normami współżycia w grupie,

Ø      organizowanie spotkań i imprez klasowych, oraz szkolnych,

Ø      wyzwalanie i wspieranie inicjatyw uczniowskich,

Ø      wdrażanie do współdziałania w zespole,

Ø      wdrażanie do wypełniania dodatkowych obowiązków w klasie i w szkole,

Ø      wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie klasy i szkoły,

Ø      zachęcanie do udziału w konkursach i imprezach organizowanych  w szkole

Ø      kształcenie umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron,

Ø      stwarzanie możliwości niesienia pomocy,

Ø      czynne włączanie się do działań ogólnopolskich na rzecz potrzebujących,

Ø      kształcenie właściwej postawy wobec innych ludzi,

Ø      zapoznanie z ważnymi wydarzeniami z historii Polski i z symbolami narodowymi

Ø      zapoznanie z historią Powstania Listopadowego, historią szkoły i jej ceremoniałem,

Ø      rozwijanie postawy szacunku wobec polskich tradycji, obyczajów i świąt,

Ø      przybliżanie wiadomości na temat krajów Unii Europejskiej,

Ø      zwracanie uwagi na zagrożenia środowiska naturalnego i sposoby przeciwdziałania,

Ø      propagowanie problematyki związanej z ochroną środowiska,

Ø      uświadamianie pozytywnego wpływu życia wśród zieleni na samopoczucie,

Ø      poznawanie najbliższej okolicy, jej walorów przyrodniczych, kulturowych,

Ø      współpraca ze środowiskiem lokalnym,

Ø      podnoszenie prestiżu szkoły,

Ø      rozbudzanie zainteresowań sztuką,

Ø      kształtowanie właściwej postawy do odbioru sztuki,

Ø      rozwój zainteresowań i zdolności uczniów,

Ø      pobudzanie inwencji twórczej, rozwijanie kreatywności,

Ø      unowocześnienie treści, metod i form kształcenia,

Ø      zapoznanie z technikami uczenia się,

Ø      wdrażanie do wypełniania obowiązków ucznia,

Ø      uczenie kreatywności w myśleniu i działaniu,

Ø      diagnozowanie osiągnięć ucznia,

Ø      stwarzanie optymalnych możliwości rozwoju uczniom zdolnym,

Ø      organizowanie pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce,

Ø      kształtowanie właściwych postaw sprzyjający rozwiązywaniu konfliktów i niwelujących zachowania agresywne,

Ø      programy profilaktyczne,

Ø      rozwiązywanie zaistniałych problemów,

Ø      rozwijanie umiejętności zachowania dystansu wobec niewłaściwych zachowań kolegów oraz wyrabianie nawyku odmawiania w przypadku niestosownych propozycji,

Ø      pogadanki i spotkania na temat działań przeciwko przemocy,

Ø      wdrażanie i przestrzeganie zasad zachowania na lekcji i na przerwie,

Ø      stwarzanie przyjaznej atmosfery na spotkaniach z rodzicami,

Ø      aktywny udział rodziców w życiu klasy i szkoły,

Ø      udział rodziców w pracach użyteczno - porządkowych,

Ø      pedagogizacja rodziców,

Ø      lekcje otwarte,

Ø      kształtowanie nawyków zdrowotno – higienicznych oraz zdrowego i aktywnego trybu życia i wypoczynku,

Ø      rozwijanie zainteresowań sportowych,

Ø      zapoznanie i postępowanie w nagłych wypadkach,

Ø      nabycie umiejętności właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia,

Ø      nauka zasad asekuracji, samoochrony  podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych,

Ø      tworzenie struktur samorządu klasowego i szkolnego,

Ø      układanie wykazu obowiązków ucznia SP 60, zapoznanie uczniów z zapisami WSO,

Ø      nauczanie egzekwowania swoich praw i wywiązywania się ze swoich obowiązków,

Ø      organizowanie i przeprowadzanie akcji charytatywnych,

Ø      edukacja w zakresie turystyczno – krajoznawczym.

 

 

FORMY I METODY REALIZACJI CELÓW WYCHOWAWCZYCH

Ø      pogadanka

Ø      dyskusje na forum klasy

Ø      pokaz

Ø      zajęcia warsztatowe

Ø      wykorzystywanie pomocy audiowizualnych i technologii komputerowej

Ø      gry i zabawy

Ø      scenki rodzajowe

Ø      twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci

Ø      gry dramowe

Ø      treningi umiejętności

Ø      projektowanie dokumentów

Ø      symulacje

Ø      wycieczki tematyczne i turystyczno - krajoznawcze

Ø      wyjazdy śródroczne

Ø      praca w zespołach klasowych

Ø      praca w zespołach zadaniowych

Ø      praca w grupach

Ø      praca indywidualna

 

 

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH

 

 1. Poznawanie psychiki uczniów, ich sytuacji zdrowotnej, wychowawczej, rodzinnej.    
 2. Zbadanie źródeł trudności i problemów uczniów zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi, patologią lub niedostosowaniem społecznym oraz podjęcie odpowiednich działań.
 3. Otoczenie opieką uczniów zaniedbanych i opóźnionych w nauce (współpraca z rodzicami, innymi nauczycielami, instytucjami).
 4. Poznanie środowiska rodzinnego ucznia (poprzez bezpośredni kontakt, wizyty w domu, wywiad środowiskowy).
 5. Prowadzenie pedagogizacji rodziców.
 6. Koordynowanie działań opiekuńczo-wychowawczych innych nauczycieli.
 7. Przekazywanie wiedzy o środowisku społecznym i rodzinnym ucznia innym nauczycielom ( bez naruszenia praw ucznia i rodziny).
 8. Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla ucznia.
 9. Pomoc w organizowaniu czasu wolnego ucznia.
 10. Pomoc dzieciom zagrożonym sieroctwem społecznym, zwłaszcza z domów dziecka, rodzin zastępczych i innych placówek opieki całkowitej, rodzin o ograniczonych prawach rodzicielskich.
 11. Poznanie środowiska społecznego (w tym rówieśniczego ucznia) i w razie konieczności interwencja w tym środowisku.
 12. Pomoc rodzinom niepełnym w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 13. Promowanie oraz stwarzanie warunków umacniania zachowań prozdrowotnych (właściwe odżywianie, informacje o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, wychowanie seksualne, profilaktyka narkomanii i AIDS itp.).
 14. Wspieranie psychiczne uczniów w trudnych sytuacjach osobistych i rodzinnych.
 15. Inicjowanie działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych wobec uczniów zagrożonych patologią lub niedostosowaniem społecznym.
 16. Pomoc uczniom w rozwoju talentów, zdolności, zainteresowań i w decyzjach edukacyjnych.
 17. Pomoc uczniom i rodzinom we wszystkich sytuacjach losowych.

 

 

 

Zaplanowana i realizowana praca wychowawcza z klasą następuje poprzez:

Ø      odpowiednio dobraną tematykę godzin wychowawczych uwzględniając potrzeby i rozwój osobowościowy powierzonych dzieci,

Ø      angażowanie rodziców w życie klasy, inspirowanie ich do współodpowiedzialności za rozwój dziecka i powierzone zadania,

Ø      stosowanie urozmaiconych form pracy z uczniami i rodzicami: dyskusje, ankiety, indywidualne rozmowy, warsztaty, wycieczki, filmy, wywiady, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania integrujące grupę,

Ø      wspólne zajęcia i wdrażanie do samodzielnych działań,

Ø      wdrażanie samorządów klasowych do aktywnego działania w grupie,

Ø      uczenie samodzielności w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności za powierzone zadania, przedsiębiorczość,

Ø      zwracanie uwagi na świadome przestrzeganie przez uczniów regulaminu szkolnego.

 

GŁÓWNE POWINNOŚCI I TREŚCI WYCHOWAWCZE WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

I ETAP EDUKACYJNY KLASY I – III

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

 

 1. Kształtowanie poczucia własnej wartości i godności.
 2. Rozwijanie motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku i radzenia sobie z nimi.
 3. Kształcenie kreatywności i otwartości.
 4. Kształtowanie potrzeb i nawyków czytelniczych oraz związanych z udziałem w życiu kulturalnym.
 5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i ekspresji plastycznej.
 6. Przygotowanie do percepcji muzyki i sztuk plastycznych.
 7. Rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej, umiejętności łączenia ruchu z muzyką.
 8. Rozbudzanie wrażliwości moralnej.
 9. Kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia i zdrowego odżywiania.
 10. Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturalnej, historycznej, narodowej i etnicznej.
 11. Rozumienie potrzeby dbałości o środowisko przyrodnicze.

 

II ETAP EDUKACJI KLASY IV – VI

 

JĘZYK POLSKI

 1. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
 2. Rozwijanie motywacji czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury.
 3. Kształtowanie postawy aktywnego odbioru, dostrzegającego wartości estetyczne, humanistyczne, społeczne, zawarte w utworach literackich, przedstawieniach teatralnych, filmowych, słuchowiskach radiowych i audycjach telewizyjnych .
 4. Wdrażanie uczniów do rozpoznania trwałych i uniwersalnych wartości i wzorów postępowania.
 5. Wyrabianie szacunku dla języka ojczystego i tradycji narodowych, tworzenie więzi uczuciowych z tradycją.
 6. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i twórczego działania

      w zespole.

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

 1. Rozbudzanie zainteresowań przeszłością własną, swojej rodziny i narodu oraz korzeniami i rozwojem rodzinnej kultury.
 2. Rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej.

3.      Świadoma postawa patriotyczna i obywatelska motywująca do odpowiedzialnego    

      uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym. Odradzanie się szacunku   

      stanowiącego istotny motyw działalności indywidualnej i publicznej w Polsce,

     w Europie i w świecie.

 

PLASTYKA I MUZYKA

 1. Wszechstronny rozwój ucznia, a w szczególności:

a)      rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata,

b)      rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka,

c)      rozwijanie umiejętności refleksyjnego słuchania i patrzenia,

d)      rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych i plastycznych.

 

JĘZYK OBCY ( JĘZYK ANGIELSKI )

      1.   Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości

            językowe.

 1. Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.
 2. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

 

MATEMATYKA

 1. Ułatwianie dostrzegania problemów i badanie ich w konkretnych przypadkach przez prowadzenie prostych rozumowań matematycznych.
 2. Pobudzanie aktywności umysłowej i chęci do samodzielnego pokonywania trudności.
 3. Rozwijanie umiejętności analizowania narzuconych przez życie nowych sytuacji.
 4. Wdrażanie do współzawodnictwa i pracy zespołowej.

 

PRZYRODA

 1. Pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartości życia.
 2. Poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody.
 3. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
 4. Kształtowanie szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan.
 5. Dostarczenie wiedzy na temat człowieka, udzielanie uczniowi pomocy w rozumieniu samego siebie.

 

TECHNIKA I INFORMATYKA

 1. Racjonalne i estetyczne postępowanie w środowisku technicznym.
 2. Kształtowanie umiejętności, zainteresowań technicznych.
 3. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami oraz urządzeniami gospodarstwa domowego.
 4. Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznania różnych dziedzin.
 5. Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania ( np. z gier ).

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego uczniów.
 2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
 3. Zapoznanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz z podstawowymi zasadami uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych.

 

RELIGIA

 1. Wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości.
 2. Ukazywanie uczniom konieczności doskonalenia samego siebie.
 3. Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.
 4. Uczenie szacunku dla siebie i innych.

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

 1. Dostrzeganie zmian zachodzącym w otaczającym środowisku oraz ich wartościowania.
 2. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

 

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

 1. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.
 2. Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnionych przez media.
 3. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji ( telewizji, komputerów, prasy itp. )
 4. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 1. Ukazanie wartości życia rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

 

EDUKACJA REGIONALNA

1.      Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.

2.      Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty

      lokalnej.

 1. Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

 

 1. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły i klasy w wybranej i zadeklarowanej przez siebie dziedzinie, np. wychowawczej, kulturalnej (wycieczki, imprezy kulturalne), porządkowej, gospodarczej (pomoc w bieżących remontach, naprawach sprzętu szkolnego) itp.
 2. Rodzice biorą udział w zebraniach ogólnych szkoły i klasowych, lekcjach otwartych, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
 3. Rodzice utrzymują kontakt z wychowawcą ( osobisty, telefoniczny, listowny ).
 4. Rodzic wraz z informacją o ocenach lub kłopotach wychowawczych otrzymuje wskazówki jak poprawić sytuację.
 5. Rodzice dbają o odpowiedni strój i wygląd dziecka.

 

 WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ

 

            Nasza szkoła współpracuje z:

Ø      Kościołem Parafialnym

Ø      Szpitalem Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej 4

Ø      Domem Opieki Społecznej im. Matysiaków

Ø      Domem Małego Dziecka przy ul. Nowogrodzkiej 75

Ø      Państwowym Przedszkolem nr 73, 143, 166, 220, 411

Ø      Strażą Miejską

Ø      Strażą Pożarną

Ø      Policją

Ø      Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Ø      Poradnią Zdrowia Psychicznego

Ø      Sądem Rodzinnym i kuratorami

Ø      Fundacją na rzecz Społecznej pomocy Dzieciom

Ø      Świetlicą środowiskową

Ø      Stowarzyszeniem ,,Razem Przeciw Przemocy”

Ø      Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Ø      Mazowieckim Towarzystwem  Rodziców i Dzieci Uzależnionych

Ø      Czasopismem lokalnym ,,Mieszkaniec”

Ø      British Council

 

 

CELE WYCHOWAWCZE SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

            Samorząd Uczniowski jest to organ szkolny wyłoniony w demokratycznych wyborach z grona społeczności uczniowskiej. Do zadań Samorządu należy:

Ø      obrona praw i godności ucznia

Ø      aktywne uczestniczenie w życiu szkoły

Ø      organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalno – towarzyskich

Ø      wygospodarowanie i zarządzanie funduszami SU

Ø      redagowanie gazetki szkolnej

Ø      działalność dobroczynna na rzecz innych

Ø      akcje porządkowe na terenie szkoły

 

 

UROCZYSTOŚCI, ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE

 

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 2. Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej, Powstania Warszawskiego.
 3. Powitanie uczniów klas I przez starszych kolegów.
 4. Akcja Sprzątanie Świata.
 5. Apel na temat „ Bezpieczne poruszanie się po drogach”.
 6. Dzień Edukacji Narodowej.
 7. Uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości.
 8. Święto Szkoły i ślubowanie klas I.
 9. Andrzejkowe zabawy.
 10. Mikołajki klasowe.
 11. Wigilia klasowa.
 12. Jasełka.
 13. Karnawałowa zabawa.
 14. Dzień Babci i Dziadka.
 15. Poczta walentynkowa.
 16. Dzień dziewczyny i chłopaka.
 17. Dzień aktywności szkoły.
 18. Wielkanoc klasowa.
 19. Apel o tradycjach wielkanocnych.
 20. Dzień Ziemi.
 21. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 22. Dzień Rodziny – Dzień Matki, Dzień Ojca
 23. Dzień Sportu – Dzień Dziecka.
 24. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

EWALUACJA

 

Ø      Stała obserwacja

Ø      Analiza dokumentów klasowych i ogólnoszkolnych

Ø      Analiza osiągnięć i prac dzieci

Ø      Ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Ø      Sondaże i wywiady

Ø     Rozmowy kierowane

 

 

 

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 60 w Warszawie został uchwalony na posiedzeniu Rady Rodziców dn. 24 września 2007r. oraz przedstawiony Radzie Pedagogicznej dnia 28 wrzesnia 2007r. i zaopiniowany pozytywnie, w drodze głosowania jawnego jednogłośnie.

 

 

 

 

……………………………                                 ……………………………..

Dyrektor szkoły                                                                                                       Przewodnicząca Rady Rodziców